Inhoud pagina
·    Verhalen van lichtverschijnselen
* Gloeiende bol  * Vuurbol  * Lichten van toekomstige tram  * Spokende vuurman  * Brandende strobos
* 'De vurige beer'  * Moeras dwaallichtjes  * Personen met dwaallichtjes  * Vele dwaallichtjes  * 'Brandend zeigertje'
·    Spaaklichten op zee
·    Historische massavertoningen
Noord-Nederland
Duitsland
Basel & Neurenberg


 
Verhalen van lichtverschijnselen uit de volksverhalenbank
In vroegere tijden werden er al lichtverschijnselen gezien. Men noemde ze toen: Witte Wieven, de Duivel, Spoken, Geesten, Dwaallichten, Vuurwagens, enz.

Hieronder 10 verhaaltjes over vreemde lichten die zijn waargenomen en werden overgeleverd van vader op zoon, een selectie uit ruim 300 verhalen, allen uit de Volksverhalenbank van het Meertens Instituut te Amsterdam. (www.meertens.nl)
Volksverhalenbank: www.verhalenbank.nl

De verhalen hieronder zijn van de Nederlandse Volksverhalenbank. Ook bestaat er een Vlaamse Volksverhalen Bank, kijk hiervoor op: www.volksverhalenbank.be


1. Verhaal CJ113504
Verteld door Willem de Jong, midden jaren '70, 20e eeuw, in Valom (Friesland):
"Minne Huizinga fan 'e Falom hie ris nei de faem ta west yn Hurdegaryp.
Doe't er ûnderweis wie nei hûs ta, wie der in gleon ding yn 'e loft, it like in gleone bol to wêzen, dat kaem op him ta. Hy is it hast bistoarn fan 'e skrik, sa binaud waerd er."

[Vertaling: Minne Huizinga uit Valom is eens naar de dienstmeid in Hardegarijp geweest. Toen hij onderweg naar huis was, was er een gloeiend ding in de lucht, het leek een gloeiende bol te zijn, die op hem afkwam. Hij is het haast bestorven van schrik, zo bang was hij.]


2. Verhaal CJ007912
Verteld door Hendrik H. de Jong, 7 augustus 1966, in Oudega (Friesland):
"Ik haw us in kear in fjûrbol sjoen op 'e wei nei Garyp. Hy kaem út 'e loft wei en gong earst oer 't lân en rekke doe yn 't wetter, dêr't er weiwoarde. Mar hwer't soks op tsjut, dat wyt ik net."

[Vertaling: Ik heb eens een keer een vuurbol gezien op de weg naar Garijp. Hij kwam uit de lucht vandaan en ging eerst over het land, en belandde toen in het water, waarin 'ie verdween. Maar wat het te betekenen had, dat weet ik niet.]


3. Verhaal CJ057601
Verteld door Hiltje Veenhuizen-Van der Molen, 10 februari 1969, in Opende (Groningen):
"Elke oavond om tien uur kwam der altyd in groat licht answeven by de Leidyk. Mem sei dan: "Wat kan dat toch sijn", want doar was in heel groat gat. Doar kon noait wat overheen rijdn. Dat licht kwam de kant fan Mearum út weg. Loater kwam de tram doar langs presys in deselfde tyd 's oavends tien uur. Dat het dat licht toen west."

[Vertaling: Elke avond om tien uur kwam er altijd een groot licht aanzweven bij de Leidijk. Moeder zei dan: 'Wat kan dat toch zijn?', want daar was een heel groot gat (in de weg). Daar kon onmogelijk iets overheen rijden. Dat licht kwam van de kant van Marum vandaan. Later kwam de tram daar langs, precies op dezelfde tijd: tien uur 's avonds. Dat is dat licht toen geweest.]


4. Verhaal CJ045110
Verteld door Eelke Bekkema, 17 augustus 1968, in Houtigehage (Friesland):
"Yn 'e Harkema spoeke in man, dy seach der krekt út as wie 't fjûr. Dy kom
noait ticht by de minsken."

[Vertaling: In Harkema spookte een man, die zag er precies uit alsof hij
uit vuur bestond. Hij komt nooit bij de mensen in de buurt]


5. Verhaal LYST028
Verteld door G. Roozenboom, in 1953, in Heelsum (Gelderland):
Het volksgeloof in een brandende schaapherder dateert nog uit mijn jeugd.
Mijn vader vertelde me dat een schaapherder in een boze bui een schaapskooi in brand had gestoken waarbij alle schapen in de kooi in de vlammen omkwamen. De man werd als verdachte gedaagd voor 't gerecht en ontkende de daad pertinent. Hij zwoer bij hoog en laag dat hij dat niet gedaan had en zei als ik het gedaan had dan wens ik na mijn dood voor altijd als een gloeiende dakschoof (brandende strobos) rond te zwerven. De man kwam vrij wegens gebrek aan bewijs en toen hij gestorven was werd op de heide tussen Heelsum en Wolfhezen vaak een brandende strobos waargenomen die zich op circa 5 meter boven de heide voortbewoog. Dit verschijnsel was door velen gezien in mijn jeugdjaren en 's avonds om de kachel verteld. De toenmalige dorpsschoolmeester beweerde dat dit verschijnsel bestond uit een zwerm glimwormen. Vandaag wordt er niet meer over gesproken.


6. Verhaal LYST040
Verteld door E. Heupers, in 1953, in Soest (Utrecht):
De Vurige Beer
In Soest bestond vroeger het geloof aan "de vurige beer". Dit was een lichtje, hetwelk zich in het voormalige Soesterveen liet zien. Het zou de ziel zijn van een rijke boer, die zijn grondbezit zou hebben vermeerderd, door de grensstenen van zijn bouwland op de Eng te verplaatsen. Na zijn dood wenste hij te worden begraven op het zogenaamde Vaarderhoogt, een natuurlijke hoogte in genoemd Veen (thans geheel afgegraven en verdwenen). De paarden die de lijkwagen trokken, weigerden op een gegeven ogenblik verder te gaan. Toen de kist met het stoffelijk overschot er werd afgetild, gingen de paarden weer verder. Familie en buren besloten toen de boer in het Veen te begraven. Vandaar zijn zwerven in het Veen.


7. Verhaal LYST054
Verteld door M. Th. Hoogedoorn, in 1953, in Berkel Enschot (Noord-Brabant):
Er werd over verteld, dat deze dwaallichten een late wandelaar naar de moerassen lokte en hem hier in liet omkomen. Ook voerlieden zouden deze meermalen op de haam van het paard hebben zien plaats nemen en alzo het gehele gespan in de moerassen doen verdwijnen. Verhalen van ruiters die op dergelijke wijze zijn omgekomen liepen er een halve eeuw geleden genoeg.


8. Verhaal LYST301
Verteld door J.A. Jacobs, in 1953, in Achthuizen (eiland Flakkee, Zuid-Holland):
Het Lichtje van Ouwe-Tong
Dit was een dwaalicht, en het geloof hieraan was veel ernstiger. Nu is het ongeveer onbekend. Het bestond uit een vuurbal, die zich zeer snel verplaatsen kon, maar steeds bleef binnen het gebied der gemeente Oude Tonge. Personen uit vroeger tijd, die het zouden hebben gezien, worden nog met naam genoemd. Het lichtje bezocht uitsluitend alleen zijnde personen.


9. Verhaal SPORDS32
Bron: J.R.W. Sinninghe: Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend. Zaltbommel 1977, nr. 32.
Dwaallichten
In vroeger dagen waren er zo veel dwaallichtjes rond Loosduinen, dat ze 's avonds op de punten van de stokken van de wandelaars en op hun hoeden kwamen zitten. 's Morgens vroeg, als men uitging om de koeien te melken, zetten ze zich op de melkjukken en de melkemmers en zag men ze overal op de palen en de hekken, die de weilanden van elkaar scheidden. In Kethel kent men nu nog het Spokenbos. Dat bos is wel een halve hectare groot geweest en daarin zag men in het donker lichtjes, die uit de grond kwamen. Het dwaallicht van Gouderak bewoog zich 's avonds over de weg naar Rotterdam, die langs de IJssel loopt, en wel ongeveer op manshoogte. Men kon het nooit bereiken, want telkens als men er dichtbij was, verdween het. Heel wat mensen hebben dat dwaallicht voor zich uit op de weg waargenomen en er waren mensen in Gouderak die dat als een teken van onheil en tegenspoed beschouwden.


10. Verhaal SPORDS41
Bron: J.R.W. Sinninghe: Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend. Zaltbommel 1977, nr. 41.
De ketting
Zowat anderhalve kilometer benoorden het Wassenaarse Slag, onder Katwijk, wordt een deel van het strand "de Ketting" genoemd. Daar, zegt men, is vroeger een koopvaarder gestrand, die van zijn ankers was geslagen. Als je in stormachtige nachten daar in de buurt komt, kun je de kettingen horen rammelen, want omdat de ankers eraf zijn, hangen de kettingen van het vergane schip nog buiten boord. Je moet echter oppassen om in zo'n avond aan het strand te komen, want dan komt het "brandend zeigertje", een lichtje, als een dwaallicht op je af en vervolgt je totdat je veilig in de beschutting van de huizen van Katwijk aan Zee bent gekomen. Terwijl je dan vlucht, hoor je het hevig blazen van het zeigertje dicht achter je.We danken:

dr. Theo Meder van het Meertens Instituut
E-mail: Theo.Meder@Meertens.knaw.nl
Website: www.meertens.nl/medewerkers/Theo.Meder
Volksverhalenbank: www.verhalenbank.nl
 
Spaaklichten op zee

Ze worden ook wel lichtende wielen of marine lightwheels genoemd enw orden al zeker honderd jaar waragenomen. Het is een verschijnsel dat zich in grote wateren afspeeld als oceanen en zeeën. Vooral van wateren als Indische Oceaan, Perzische Golf en de Zuid-Chinese Zee worden dergelijke meldingen doorgegeven, maar het is een wereldwijd fenomeen.

Voor uitgebreide beschrijving zie de website van het KNMI en twee andere websites erover:
·    www.knmi.nl/%7Ekoek/LichtendeWielen.htm
·    www.xs4all.nl/%7Eeeuwen/marine_lightwheels.htm
·    www.cropcircleanswers.com/marinelightwheels.htm

Ook zijn er twee artikelen over geschreven in Het Parool en in het NRC Handelsblad:
·    www.knmi.nl/%7Ekoek/Lichtende_Wielen_files/Parool20050507.jpg
·    www.knmi.nl/%7Ekoek/Lichtende_Wielen_files/NRC20050507.jpg


 
Historische massavertoningen

Dergelijke vertoningen waarbij heel veel mensen tegelijk dezelfde waarnemingen komen verschillende keren voor in de geschiedenis. De vroegste aanwijzingen voor dergelijke vertoningen stammen uit de 16de eeuw.

Recentelijk, ten tijde van 10-4-2, zijn er verhalen opgetekend van massa vertoningen uit mexico. Op de Balkan is een paar jaar gelden ook een massa vertoning geweest.

Ook in 2002 is het voorgekomen in Duitsland. Omdat 'wetenschappers' geen verklaring konden vinden voor het verschijnselen wordt het op een meteoriet geworpen. Voor alsnog denken we dat het toch iets anders moet zijn geweest dan een meteoriet.

Hieronder een reactie op een artikel dat in de krant stond van maandag 8 april over de lichtverschijnselen die in Beieren en omstreken zijn waargenomen. Het lijkt alsof er en soortgelijk incident aan de hand is als Roswell in de VS in het midden van de twintigste eeuw.VUURBOL
Uit de Leeuwarder Courant van Woensdag 17 December 1902:
De laatste weken zijn bijzonder rijk aan bijzondere natuurverschijnselen. Voor den derde keer binnen korte tijd wordt ons nu mededeeling gedaan omtrent de waarneming van een "vuurbol." Eenige personen namen Dinsdagmorgen omstreeks 7 uur op de Nieuwestad alhier weder zulk een lichtend verschijnsel aan den hemel waar. Een lichtend punt, een streep achterlatende, bewoog zich snel van oost naar west. De waarnemers vergeleken de snelheid bij die van den bliksem.Duitsers in paniek door gekke lichtjes

(BN/DESTEM ma 8 april 2002)
München (DPA/RTR) - Vreemde lichtjes aan de hemel hebben in de nacht van zaterdag op zondag opwinding veroorzaakt in het Duitse Beieren en een deel van Baden-Württemberg.

Honderden ongeruste mensen, vooral in het zuiden van Beieren, belden naar de politie. Ook piloten zeiden vreemde lichten in de lucht te hebben waargenomen.Pravda.RU:Top Stories:More in detail

12:10 2002-04-08
UFOS SHUTTERING PEACE AND QUIET

On Saturday night, hundreds of citizens of Austria and Germany (mostly of Bavaria and Baden-Wuertnemberg) were deprived of their deserved rest. Some unidentified flying objects disturbed them, which looked like fire balls.

As with any unexplained phenomenon, the fire balls caused the panic of the peaceful buergers. Austrian citizens even called the police and gendarmerie, asking them to take measures against the “sky disorders.” The police many times arrived to the spot, though there were no tracks of the UFO attack on Earth.

Experts are having difficulty determining what it could have been. According to them, Austrian and German citizens could have watched falling fragments of Pegas US carrier rocket, all the more so, because, earlier, NASA notified in advance about the possible fall of the rocket (who knows why, but the story of the Mir spacestation comes to mind), which was to take place about April 7.

However, some scientists suppose this could have been “meteorite rain,” which is a rather common sight. At the Bavarian Center of Space Research, it was said that the phenomenon was “similar to a rocket's track, as if something was burning in atmosphere. However, versions about an UFO or some unknown satellite's explosion soon fall away. The version of “meteorite rain” is the most probable.”

In general, German and Austrian citizens had something to be afraid of this Sunday. However, it should be noted that the first week of April was rich for space themes. On April 3-4, reports appeared about an UFO approaching to the Earth, which later turned out to be a meteorite. According to scientists, the meteorite will collide with the Earth in 800 years, or, probably, it will not.

Stories about UFOs and meteorites threatening the annihilation of life in our planet are actively covered by all mass media, while this is understandable. Such stories divert the public's attention from actual issues of the world. At least, not only Palestine and Israel should be covered by the press, though, as for UFO, the mass media should know when to stop. Such reports could became as usual as others and stop drawing the public's attention.

Vasily Bubnov
PRAVDA.Ru

NTVRU.com photograph

Translated by Vera Solovieva

(Bron: english.pravda.ru, ma 8 april 2002)Er zijn afbeeldingen opgetekend van Bollen boven Bazel in 1566 en Bollen + een soort Kokers bij Neurenberg / Nuremburg in 1561. Deze massa vertoning van bollen zijn zeer speciaal en voor zover we weten (dus behalve de bovengenoemde) nooit nog ergens anders. Natuurlijk zijn die er wel geweest maar waarschijnlijk niet opgetekend of bekend gemaakt.


Hieronder de bovenstaande afbeeldingen in kleur